Konsultacje Społeczne Miasta Krosna

Co wyjątkowego i najwspanialszego ma Krosno? Ankieta dotycząca zasobów miasta

Wszystkich mieszkańców i sympatyków Krosna zapraszamy do udziału w burzy mózgów. Tworzymy listę zasobów naszego miasta – elementów, które są charakterystyczne dla Krosna i wyróżniają je na tle innych.
Pomyślcie przez chwilę, z czego Krosno powinno być dumne. Jakie posiada specyficzne zasoby, przydatne do tworzenia produktów, usług, ofert? Jakie zasoby są dziś „uśpione”, a można byłoby je w przyszłości wykorzystać z pożytkiem dla miasta i mieszkańców?

Przez ZASÓB rozumiemy wszystkie nieprzetworzone - materialne i niematerialne, charakterystyczne (specyficzne) elementy występujące w Krośnie, które są potrzebne do tworzenia produktów/usług/ofert. Będą to zatem np.:
- środowisko naturalne (powietrze, woda, minerały, gleby, zasoby przyrodnicze - flora, fauna, krajobraz, położenie);
- funkcjonujące instytucje;
- infrastruktura;
- ludzie żyjący w mieście obecnie i w przeszłości;
- szczególne umiejętności mieszkańców;
- tradycje;
- specyficzne doświadczenia i unikalna wiedza;
- wydarzenia historyczne;
- dziedzictwo kulturowe i symbole;
- rozpoznawalność miasta i reputacja mieszkańców;
- niewykorzystane, zapomniane obiekty/przestrzenie.

Powyższy katalog jest swego rodzaju podpowiedzią w jakich obszarach szukać zasobów Krosna. Prosimy o nazwanie i wpisanie BARDZO CHARAKTERYSTYCZNYCH ZASOBÓW dla Krosna. Takim zasobem będzie np. tradycja hutnictwa szkła, wiedza i umiejętność ludzi zajmujących się hutnictwem szkła, artystów tworzących w szkle. Zasobem są bogate tradycje lotnicze – szkoleniowe, przemysłowe, sportowe, które dziś można byłoby wykorzystać do stworzenia zupełnie nowych, nieistniejących dotąd produktów.

Prosimy zatem o refleksję nad takimi zasobami, zarówno tymi, które dziś wydają się Państwu oczywiste, jak i tymi, co do których macie przekonanie, że nie są dziś wykorzystywane w takim stopniu, na jaki zasługują.

Badanie jest częścią prac nad projektem pn. „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO”, który zostanie zgłoszony do konkursu w ramach programu „Rozwój Lokalny”, finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

 

Pobierz Wyniki badania ankietowego