Konsultacje Społeczne Miasta Krosna

Kluczowe wyzwania Krosna

Poniżej znajduje się lista kluczowych wyzwań Krosna (w porządku alfabetycznym). Uszereguj wyzwania od najważniejszego do najmniej istotnego.
Wpisz litery odpowiadające konkretnym wyzwaniom w puste pola pod liczbami od 1 do 10, tak, aby przy liczbie 1 znalazło się wyzwanie najważniejsze, a  przy liczbie 10 - najmniej ważne.

 

A - Budowa marki Krosna i nowoczesny marketing oferty kulturalno – turystycznej, lepsze dostosowanie oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej miasta do potrzeb różnych grup mieszkańców
B - Konsekwentne budowanie marki Krosna jako kluczowego ośrodka edukacyjnego o zasięgu subregionalnym, rozwój współpracy uczelni i szkół z biznesem
C - Poprawa dostępności komunikacyjnej i wdrażanie modelu zrównoważonego transportu miejskiego
D - Powstrzymanie odpływu młodych mieszkańców oraz stworzenie warunków do osiedlania się nowych mieszkańców
E - Systematyczna poprawa jakości środowiska oraz zwiększenie dostępności atrakcyjnych terenów zieleni i zasobów przyrodniczych, jako elementów wpływających na jakość życia mieszkańców
F - Świadome wdrażanie nowoczesnej polityki mieszkaniowej wspierającej procesy rozwojowe miasta
G - Tworzenie partnerskich relacji z gminami sąsiednimi i rozwijanie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego dla poprawy jakości oraz racjonalizacji kosztów świadczenia usług publicznych  (np. transport publiczny, gospodarka odpadami, jakość powietrza, oferta turystyczna)
H - Tworzenie warunków dla rozwoju sektora MŚP,  pozyskiwania innowacyjnych inwestorów oraz wzmacniania roli Krosna jako subregionalnego ośrodka handlu i usług
I - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców w różnych aspektach życia (m.in. zapobieganie przestępczości, bezpieczeństwo drogowe, zdrowotne, powodziowe)
J - Zwiększenie roli i odpowiedzialności mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju miasta, kształtowania przestrzeni publicznych, usług dostarczanych przez samorząd, a także szerokie wykorzystanie angażujących form komunikacji na linii miasto - mieszkańcy

 

Wyniki badania ankietowego: raport