Aktualizacja planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gmin: Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Korczyna, Kroscienko Wyżne, Krosno i Wojaszówka na lata 2021-2030

Ikonka zegara Konsultacja trwa
od 21.04.2021 do 11.05.2021

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców Miasta Krosna oraz gmin: Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Korczyna, Krościenko Wyżne, Wojaszówka, Iwonicz-Zdrój i Rymanów oraz instytucji/organizacji w proces tworzenia Planu transportowego na lata 2021-2030” i uwzględnienie w założeniach dokumentu potrzeb społecznych. Konsultacje te pozwolą na zebranie opinii i uwag mieszkańców Krosna oraz gmin ościennych w zakresie zmian proponowanych do aktualizowanego planu transportowego.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami Urzędu Miasta Krosna

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym

Kto może wziąć udział?

Wszyscy mieszkańcy Miasta Krosna oraz gmin: Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Korczyna, Krościenko Wyżne, Wojaszówka, Iwonicz-Zdrój i Rymanów oraz zainteresowane instytucje/organizacje

Forma konsultacji

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie pisemnie, na specjalnie przygotowanym formularzu.
Plan transportowy, jak i formularz zgłaszania uwag/zmian są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej https://bip.umkrosno.pl/, a także w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Staszica 2, pokój nr 26 (I piętro) w godzinach od 8.00 do 14.30 w dni robocze.
Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać:
1. drogą elektroniczną (skan) na adres e-mailowy: gk@um.krosno.pl wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne PT”,
2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Krosna ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno (liczy się data wpływu),
3. bezpośrednio w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A i ul. Staszica 2 (Biuro Obsługi Obywatela) w następujących dniach i godzinach:
- w poniedziałki od 7:30 do 16.30,
- od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30,
- w piątki od 7.30 do 14.30.

Opis konsultacji

Podstawowym celem Planu transportowego jest zaplanowanie organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Krosna oraz Gmin ościennych w sposób prowadzący do podniesienia dostępności transportowo-komunikacyjnej, w tym dostosowanie systemu transportu publicznego do potrzeb mieszkańców. Plan przewiduje zwiększenie roli integracji transportu zbiorowego, a także wzrost udziału transportu zbiorowego w podziale zadań przewozowych.

 

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 21.04.2021 do 11.05.2021


Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 21.04.2021
do 11.05.2021


Ikonka markera goggle maps

Zobacz na mapie


Podziel się