Konsultacje Społeczne Miasta Krosna

Tu znajdziecie informacje na temat tego, co jest aktualnie konsultowane w Naszym mieście, jakie są wyniki konsultacji społecznych, a co najważniejsze, w jaki sposób możesz mieć wpływ na podejmowane decyzje dotyczące inwestycji i projektów miejskich. Zapraszamy do aktywnej dyskusji na forum, wyrażania swoich opinii w sondach i ankietach oraz zadawania pytań dotyczących planowanych inwestycji i projektów miejskich. Przejdź do konsultacji

Lista konsultacji

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Polanka VI” i „Suchodół I” oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Suchodół XI” ul. Polna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Polanka VI", obejmie obszar o powierzchni ok. 61,5 ha, położony w obrębie ewidencyjnym Polanka, pomiędzy ul. gen. S. Maczka i ul. ks. F. Kojdera. Dla części obszaru nie ma aktualnie obowiązującego planu miejscowego, w części plan zastąpi dotychczas obowiązujący na tym terenie plan miej...

Konsultacja trwa

28.05.2024 - 10.07.2024

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „STARE MIASTO – WZGÓRZE STAROMIEJSKIE”

Powierzchnia planu wynosi około 63 ha. Około 43% powierzchni obszaru planu stanowi Park Kulturowy Wzgórze Staromiejskie w Krośnie. Plan zastąpi dotychczas obowiązujące na tym terenie plany miejscowe i wprowadzi nowe ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy Starego Miasta.

Konsultacja trwa

13.05.2024 - 21.06.2024

Brak konsultacji

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na rok 2024

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Krosno na rok 2024. Projekt uchwały w...

Konsultacja zakończona

15.04.2024 - 10.05.2024

Konsultacje społeczne dotyczące zmian w statutach jednostek pomocniczych Miasta Krosna.

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określ...

Konsultacja zakończona

15.04.2024 - 30.04.2024

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany statutu Osiedla "Turaszówka".

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy.   Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy okr...

Konsultacja zakończona

15.04.2024 - 30.04.2024

Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno stworzony w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 będzie pełnił rolę strategii terytorialnej umożliwiającej realizację wspólnych zadań w ramach Związku ZIT zawartego w formie porozumienia międzygminnego siedmiu gmin, tj. Gminy Miasto Kros...

Konsultacja zakończona

14.03.2024 - 05.04.2024

Konsultacje w sprawie lokalizacji pomnika upamiętniającego Generała Stanisława Maczka i żołnierzy kompanii krośnieńskiej z 1918 roku

Z inicjatywą budowy pomnika upamiętniającego Generała Stanisława Maczka i żołnierzy kompanii krośnieńskiej z 1918 roku wystąpił Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie, noszącego od 2023 roku imię Generała Stanisława Maczka.
Generał Stanisław Maczek to jeden z największych polskich dowódców, uhonorowany między innymi we Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii i Holandii. 14 listopada 1918 roku przybył do Krosna, gdzie wstąpił do Wojska Polskiego. Od podpułkownika Józefa Swobody otrzymał dowództwo kompanii krośnieńskiej. W budynku znajdującym się obok Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie mieściło się biuro werbunkowe, do którego zgłaszali się ochotnicy z Krosna i okolic do tworzonej kompanii.
Odsłonięcie pomnika planowane jest na 11 grudnia br. w 30 rocznicę śmierci Generała Stanisława Maczka. W kosztach budowy partycypować będzie Instytut Pamięci Narodowej.

Konsultacja zakończona

14.03.2024 - 24.03.2024

Ocena satysfakcji klienta Urzędu Miasta

Szanowni Państwo,Urząd Miasta Krosna prowadzi badanie ankietowe klientów Urzędu oraz mu podległych jednostek organizacyjnych.Ankietę w formie elektronicznej kierujemy do wszystkich klientów z prośbą o dokonanie oceny naszej pracy oraz jakości życia w mieście. Ankieta składa się z 15 pytań. Badanie skierowane jest do osób, które w 2022/2023 roku kor...

Ankieta zakończona

14.12.2022 - 22.03.2023

Ankieta dotycząca przedsięwzięcia "Integracja grup społecznych poprzez sport i rekreację na terenie miasta Krosna"

Projekt pn. „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO” realizowany w ramach Programu Rozwój Lokalny, współfinansowany w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz w 15%  z budżetu państwa. „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”   W rama...

Ankieta zakończona

22.03.2022 - 03.04.2022

Konkursu na najpiękniejszą choinkę

Zapraszamy do głosowania na najpiękniejszą choinkę. Choinki zostały ubrane przez przedszkolaków uczęszczających do Przedszkoli Miejskich, prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno. Głosowanie rozpoczyna się w dniu 5.12.2012r. i potrwa do dnia 15.12.2021r. Choinki zostały przyozdobione własnoręcznie wykonanymi ozdobami. Ogłoszenie wyników odbędzie si...

Ankieta zakończona

05.12.2021 - 15.12.2021

Letni autobus do uzdrowisk – wyraź swoją opinię

Problem z parkowaniem samochodu, ekonomia i ekologia oraz możliwość skorzystania z atrakcji turystycznych w poszczególnych miejscowościach to główne przesłanki do uruchomienia połączeń MKS pomiędzy Krosnem a uzdrowiskami – Iwoniczem Zdrojem i Rymanowem Zdrojem. Co sądzisz o tej inicjatywie? Wyraź swoje zdanie w anonimowej ankiecie!

Ankieta zakończona

28.01.2021 - 07.02.2021

Zaproponuj nazwę dla nowej ulicy

Od 1 stycznia 2021 r. w związku ze zmianą granic Krosna, do miasta został przyłączony odcinek drogi o długości ok. 400 m, położony dotychczas w Krościenku Wyżnym. Zapraszamy do zgłaszania propozycji nazwy dla tej ulicy. Proponując nazwę należy kierować się następującymi zasadami:- nazwy nie mogą być myląco podobne do już istniejących,- należy je ...

Ankieta zakończona

26.01.2021 - 05.02.2021

Cele nowej ścieżki rozwoju Krosna. Prosimy o opinie

Od kilku miesięcy Zespół Miejski i Rada Rozwoju Krosna intensywnie pracują nad nową ścieżką rozwoju naszego miasta. Na podstawie szczegółowej diagnozy problemów, opinii i uwag zgłaszanych przez mieszkańców w badaniach ankietowych i konsultacjach, a także wniosków z pracy warsztatowej, zostały wypracowane propozycje celów rozwojowych. W jakim stopni...

Ankieta zakończona

21.08.2020 - 01.09.2020

Kluczowe wyzwania Krosna

Poniżej znajduje się lista kluczowych wyzwań Krosna (w porządku alfabetycznym). Uszereguj wyzwania od najważniejszego do najmniej istotnego.Wpisz litery odpowiadające konkretnym wyzwaniom w puste pola pod liczbami od 1 do 10, tak, aby przy liczbie 1 znalazło się wyzwanie najważniejsze, a  przy liczbie 10 - najmniej ważne.   A - Budowa marki Krosn...

Ankieta zakończona

24.07.2020 - 31.07.2020

Co wyjątkowego i najwspanialszego ma Krosno? Ankieta dotycząca zasobów miasta

Wszystkich mieszkańców i sympatyków Krosna zapraszamy do udziału w burzy mózgów. Tworzymy listę zasobów naszego miasta – elementów, które są charakterystyczne dla Krosna i wyróżniają je na tle innych.Pomyślcie przez chwilę, z czego Krosno powinno być dumne. Jakie posiada specyficzne zasoby, przydatne do tworzenia produktów, usług, ofert? Jakie zaso...

Ankieta zakończona

08.06.2020 - 14.06.2020

Ankieta na temat problemów społecznych w zakresie dostaw wody wodociągowej na terenie Gminy Miasto Krosno.

  Ankieta realizowana jest w ramach zadania „Szczegółowa diagnoza problemów społecznych w zakresie dostaw wody” na potrzeby projektu „Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna, DPT/BDG-II/POPT/166/19”.  

Ankieta zakończona

26.02.2020 - 31.03.2020

Miej wpływ na miejsce, w którym mieszkasz

Konsultacje społeczne służą włączeniu mieszkańców w procesy decyzyjne w ważnych dla miasta sprawach.

Informujemy mieszkańców o planowanych przedsięwzięciach, ich przewidywanych efektach i konsekwencjach realizacji.

Pytamy mieszkańców o zdanie - zbieramy opinie i propozycje do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących miejskich przedsięwzięć.

Zbieramy informacje odzwierciedlające zróżnicowane potrzeby społeczne.

Test