Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030

Ikonka zegara Konsultacja trwa
od 07.04.2023 do 12.05.2023

Cel konsultacji

Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców oraz lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych na temat projektu Strategii, a także włączenie ich w proces tworzenia Strategii.

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030, opracowany w modelu partycypacyjno-eksperckim, z wykorzystaniem wyników przeprowadzonych badań społecznych, warsztatów strategicznych, otwartego naboru propozycji projektów kluczowych oraz w oparciu o diagnozę społeczno-gospodarczą.

Jednostka odpowiedzialna

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów. Osobą do kontaktu jest Pani Miranda Trojanowska – Naczelnik Wydziału, tel. 13 47 43 301, tel. kom. 609 064 887, e-mail: ri@um.krosno.pl.

Podstawa prawna

Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2023 r. poz. 225 z późn. zm.), uchwały nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r. poz. 2413) zmienionej uchwałą nr LIX/1342/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r. poz. 2775) oraz uchwały nr XLV/1288/22 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2022 r. poz. 1538)

Kto może wziąć udział?

Do wzięcia udziału w konsultacjach uprawnieni są: mieszkańcy Miasta Krosna, lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy (w szczególności działające na terenie Krosna instytucje, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy), sąsiednie gminy oraz ich związki, właściwy dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

Uwagi i opinie do projektu Strategii można zgłaszać w wybrany sposób:
a) poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego oraz złożenie go osobiście lub przesłanie do Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno,
b) poprzez przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego na adres e-mail: strategia@um.krosno.pl,
c) poprzez przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego za pomocą systemu ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Krosna: /UMKrosna/skrytka (rodzaj e-usługi: pismo ogólne do urzędu),
d) poprzez wypełnienie formularza elektronicznego na Platformie Konsultacji Społecznych: https://miastokrosno.wdialogu.pl/konsultacje.

Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się 9 maja 2023 r. w godz. 17:00 – 19:00 w Urzędzie Miasta Krosna, ul. ks. S. Staszica 2, w sali obrad Rady Miasta Krosna im. Ignacego Łukasiewicza.

Opis konsultacji

Zgodnie z uchwałą nr XLV/1288/22 Rady Miasta Krosna z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, został przygotowany projekt nowej Strategii Rozwoju Miasta. Projekt powstawał w modelu partycypacyjno-eksperckim, z wykorzystaniem wyników przeprowadzonych badań społecznych, warsztatów strategicznych oraz otwartego naboru propozycji projektów kluczowych, a także w oparciu o diagnozę społeczno-gospodarczą.

Projekt zostaje poddany konsultacjom, zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 07.04.2023 do 12.05.2023


Planowane spotkania w ramach konsultacji

Ikonka zegara 9 maja 2023

Otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030

Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się 9 maja 2023 r. w godz. 17:00 – 19:00. Podczas spotkania będzie można zgłaszać uwagi ustnie do protokołu.

Miejsce:

Urząd Miasta Krosna, ul. ks. S. Staszica 2, sala obrad Rady Miasta Krosna im. Ignacego Łukasiewicza.
Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 07.04.2023
do 12.05.2023


Zobacz raport z konsultacji

Pobierz raport
Ikonka

Nie przegap spotkania
w ramach konsultacji.

Najbliższe spotkanie:
9 maja 2023


Podziel się