Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Ikonka zegara Konsultacja trwa
od 14.03.2024 do 05.04.2024

Cel konsultacji

Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców wszystkich gmin współtworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Krosno oraz lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych na temat projektu Strategii, a także włączenie ich w proces tworzenia Strategii.

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii ZIT MOF Krosno w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027, która swoim zasięgiem obejmuje 7 gmin:
• Gminę Miasto Krosno,
• Gminę Chorkówka,
• Gminę Jedlicze,
• Gminę Korczyna,
• Gminę Krościenko Wyżne,
• Gminę Miejsce Piastowe,
• Gminę Wojaszówka,
oraz Prognoza oddziaływania na środowisko do Strategii ZIT MOF Krosno.

Jednostka odpowiedzialna

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów. Osobą do kontaktu jest Pani Miranda Trojanowska – Naczelnik Wydziału, tel. 13 47 43 301, tel. kom. 609 064 887, e-mail: ri@um.krosno.pl.

Podstawa prawna

Art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), art. 8 rozporządzenia UE 2021/1060 oraz art. 34 ust. 6. pkt. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Kto może wziąć udział?

Do wzięcia udziału w konsultacjach uprawnieni są: mieszkańcy Miasta Krosna, Gminy Chorkówka, Gminy Jedlicze, Gminy Korczyna, Gminy Krościenko Wyżne, Gminy Miejsce Piastowe, Gminy Wojaszówka, lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy (w szczególności działające na terenie wskazanych gmin instytucje, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy), właściwy dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

Uwagi i wnioski do projektu Strategii i Prognozy może zgłaszać każdy zainteresowany, w wybrany sposób:

• złożenie osobiście w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub przesłanie pocztą do Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno,
• przesłanie na adres e-mail: ri@um.krosno.pl,
• przesłanie za pomocą systemu ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Krosna: /UMKrosna/skrytka (rodzaj e-usługi: pismo ogólne do urzędu),
• wypełnienie formularza elektronicznego na Platformie Online Konsultacji Społecznych Miasta Krosna dostępnego pod linkiem: https:/miastokrosno.wdialogu.pl/konsultacje

Opis konsultacji

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno stworzony w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 będzie pełnił rolę strategii terytorialnej umożliwiającej realizację wspólnych zadań w ramach Związku ZIT zawartego w formie porozumienia międzygminnego siedmiu gmin, tj. Gminy Miasto Krosno Gminy Chorkówka, Gminy Jedlicze, Gminy Korczyna, Gminy Krościenko Wyżne, Gminy Miejsce Piastowe i Gminy Wojaszówka. Dokument ten pozwoli m. in.:

•     wspólnie planować rozwój społeczno-gospodarczy;

•     ubiegać się o środki pozabudżetowe;

•     skutecznie realizować zintegrowane projekty odpowiadające w sposób kompleksowy na zdiagnozowane, wspólne potrzeby, problemy i cele gmin współtworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Krosno.

Niezwykle ważne jest, aby Strategia spełniała oczekiwania społeczne oraz wyznaczała optymalną drogę do rozwoju MOF Krosna dlatego serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem oraz do aktywnego udziału w konsultacjach.

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 14.03.2024 do 05.04.2024


Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 14.03.2024
do 05.04.2024


Podziel się