Konsultacje społeczne w sprawie "Uchwały Krajobrazowej dla miasta Krosna"

Ikonka zegara Konsultacja trwa
od 06.10.2021 do 22.10.2021

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców Miasta Krosna, instytucji pozarządowych oraz partnerów społeczno-gospodarczych w proces tworzenia zadania pn. „Uchwała Krajobrazowa dla miasta Krosna”. Ten akt prawa miejscowego stanowić będzie zbiór zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w granicach administracyjnych miasta.

Jednostka odpowiedzialna

Muzeum Rzemiosła w Krośnie

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.
Konsultacje prowadzone są zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), zgodnie z Uchwałą Nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna, oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXII/498/12 Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Krośnie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Kto może wziąć udział?

Mieszkańcy Krosna oraz osoby niezamieszkujące w Krośnie, którym zależy na estetyce przestrzeni publicznej oraz na ładzie krajobrazu miejskiego

Forma konsultacji

Ankieta elektroniczna na Portalu Konsultacji Społecznych.
Opinie, uwagi i wnioski można przekazywać także do Muzeum Rzemiosła w Krośnie:
- pocztą elektroniczną na adres: uchwalakrajobrazowa@muzeumrzemiosla.pl
- osobiście pod adresem Muzeum Rzemiosła w Krośnie, ul. Piłsudskiego 19, 38-400 Krosno
- w formie korespondencji kierowanej pod wcześniej wskazany adres z dopiskiem „Konsultacje Uchwała Krajobrazowa”.

Opis konsultacji

Konsultacje mają ca celu zebranie opinii i uwag mieszkańców Krosna na temat stanu krajobrazu miasta oraz określenie zagrożeń dla degradacji i zawłaszczania przestrzeni publicznej miasta. Wyniki konsultacji będą stanowiły ważną wskazówkę przy ustalaniu ostatecznego kształtu lokalnych przepisów „uchwały krajobrazowej”, tak aby jak najlepiej uporządkować przestrzeń ogólnodostępną Krosna.

 

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 06.10.2021 do 22.10.2021


Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 06.10.2021
do 22.10.2021


Podziel się