WSPÓLNIE TWORZYMY miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Turaszówka VIII”

Ikonka zegara Konsultacja trwa
od 03.02.2020 do 12.02.2020

Cel konsultacji

Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców osiedla Turaszówka, właścicieli nieruchomości znajdujących się w obszarze opracowywania planu miejscowego „Turaszówka VIII” oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych na temat przeznaczenia terenów, rodzaju zabudowy i zaproponowanych rozwiązań komunikacyjnych zawartych w sporządzonej koncepcji ww. planu miejscowego.

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Turaszówka VIII”. Zawarte w niej rozwiązania zostały w dużej mierze oparte na wnioskach mieszkańców i radnych osiedla Turaszówka oraz na propozycjach rozwiązań zgłaszanych podczas trzech spotkań konsultacyjnych, które odbyły się w październiku i listopadzie 2019 r.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miasta Krosna
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Lwowska 28a
pok. 203a
tel.: 134743200

Podstawa prawna

NFORMACJA RODO dot. udziału w konsultacjach on-line w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0”

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna, adres siedziby: ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować (we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych) pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0”, realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 PO WER 2014-2020 na okres realizacji ww. projektu i zachowania jego trwałości oraz okres archiwizacji dokumentów dotyczących tego projektu.

3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Podane dane osobowe będą udostępnione Partnerom w projekcie oraz Wykonawcy w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Turaszówka VIII”.

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w konsultacjach on-line.

6. W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Krosna danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Turaszówka VIII”, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Kto może wziąć udział?

Wszyscy zainteresowani, przede wszystkim mieszkańcy i właściciele nieruchomości znajdujących się w obszarze opracowywania planu miejscowego „Turaszówka VIII”.

Forma konsultacji

Konsultacje przeprowadzane są z wykorzystaniem platformy konsultacyjnej (konsultacje on-line) w ramach realizacji czwartego etapu poszerzonych konsultacji społecznych w procedurze sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Turaszówka VIII” realizowanych w związku z uczestnictwem Gminy Miasto Krosno w projekcie „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0”.

Opis konsultacji

 

Opis konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Turaszówka VIII”. Zawarte w niej rozwiązania zostały w dużej mierze oparte na wnioskach mieszkańców i radnych osiedla Turaszówka oraz na propozycjach rozwiązań zgłaszanych podczas trzech spotkań konsultacyjnych, które odbyły się w październiku i listopadzie 2019 r.

Większość zgłaszanych wniosków, uwag i propozycji dotyczyła przeznaczenia terenów (głównie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną), rozbudowy istniejących dróg i budowy nowych (z uwzględnieniem budowy chodników i ścieżek rowerowych), wyznaczenia terenu dla budynków użyteczności publicznej i terenów rekreacyjnych, a także wykorzystania obszaru lasu poprzez możliwość zorganizowania na jego terenie ścieżek i szlaków pieszych/rowerowych i innych form rekreacji przy zachowaniu ochrony tego terenu. Podczas wszystkich spotkań konsultacyjnych podnoszona była kwestia zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – ich uczestnicy jednogłośnie wyrażali sprzeciw dla lokalizacji bloków na terenie osiedla.

Duża część wniosków (możliwych do uwzględnienia w zapisach planu miejscowego) została zawarta w koncepcji planu „Turaszówka VIII”. Uwzględniono m.in. wnioski dotyczące przeznaczenia większości terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, nie wprowadzania zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, wyznaczenia terenu pod lokalizację usług publicznych oraz wyznaczenia terenów dróg publicznych i wewnętrznych (z ciągami pieszo-rowerowymi).

Z uwagi na specyfikę planu miejscowego rysunek koncepcji planu ”Turaszówka VIII” nie zawiera wszystkich zastosowanych w niej rozwiązań planistycznych uwzględniających wnioski/uwagi mieszkańców. Aby poznać szczegóły dotyczące m.in. rodzaju i gabarytów zabudowy możliwej do realizacji w poszczególnych terenach, systemów komunikacji czy infrastruktury technicznej zachęcamy do lektury treści uchwały.

Więcej informacji na temat całego procesu sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Turaszówka VIII” i przebiegu konsultacji można znaleźć na stronie internetowej: http://krosno.pl/turaszowkaviii.

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 03.02.2020 do 12.02.2020


Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 03.02.2020
do 12.02.2020


Ikonka markera goggle maps

Zobacz na mapie


Podziel się