Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023

Ikonka zegara Konsultacja trwa
od 29.07.2019 do 19.08.2019

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców Miasta Krosna, instytucji pozarządowych, partnerów społeczno – gospodarczych w proces tworzenia „Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”, uwzględnienie w założeniach dokumentu potrzeb społecznych oraz poznanie opinii na temat projektów planowanych do realizacji.

Konsultacje te pozwolą na zebranie opinii i uwag mieszkańców Krosna w zakresie zmian proponowanych do Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna

Podstawa prawna

Konsultacje prowadzone są zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2019 r. poz. 506), art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2019 r. poz. 511), zgodnie z Uchwałą Nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna, oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXII/498/12 Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Krośnie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Kto może wziąć udział?

Mieszkańcy Miasta Krosna

Forma konsultacji

Opinie, uwagi i wnioski można przekazywać do Urzędu Miasta Krosna:
- pocztą elektroniczną na adres: rewitalizuj@um.krosno.pl,
- osobiście pod adresem Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno,
- w formie korespondencji kierowanej pod wcześniej wskazany adres z dopiskiem „Konsultacje Programu Rewitalizacji”.

Opis konsultacji

Konsultacje mają ca celu zebranie opinii i uwag mieszkańców Krosna w zakresie zmian proponowanych do Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023.

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 29.07.2019 do 19.08.2019


Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 29.07.2019
do 19.08.2019


Podziel się