Konsultacja społeczna dotycząca sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Krosno

Ikonka zegara Konsultacja trwa
od 05.07.2019 do 02.08.2019

Cel konsultacji

Zwiększenie liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) jak również wprowadzenie ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) na terenie całej Gminy Miasto Krosno lub w podległych jednostkach pomocniczych.

Przedmiot konsultacji

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Podstawa prawna

Art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), uchwały Nr LXI/1374/14 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 2413) oraz uchwały Nr LIX/1342/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 2775)

Kto może wziąć udział?

Wszyscy mieszkańcy Gminy Miasto Krosno.

Forma konsultacji

Zebranie opinii w formie papierowej na formularzu ankiety, drogą elektroniczną lub z wykorzystaniem narzędzia elektronicznego dostępnego pod adresem eurzad.umkrosno.pl w zakładce „Konsultacje społeczne”, na formularzu konsultacyjnym - ankiecie, który dostępny będzie :
• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna pod adresem www.bip.umkrosno.pl,
• na stronie internetowej www.krosno.pl,
• w Biurze Obsługi Obywatela Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28A, przy ul. Staszica 2 oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Prochownia 4.

Opis konsultacji

Zwiększenie liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) jak również wprowadzenie ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy)na terenie całej Gminy lub w poszczególnych jednostkach pomocniczych miasta.

Zakres konsultacji jest ograniczony do prawnie dopuszczalnej możliwości wprowadzenia ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w przedziale czasowym obejmującym godziny 22.00 – 6.00.

 

Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 05.07.2019 do 02.08.2019


Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 05.07.2019
do 02.08.2019


Podziel się